“PTG” ร่วมมือ “KTB” ออกบัตรเครดิตสำหรับชำระค่าน้ำมัน

 ณ สถานีบริการน้ำมันพีที

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ออกบัตรเครดิตนิติบุคคล  ฟลีทการ์ด” บัตรเครดิตสำหรับชำระค่าน้ำมัน เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมัน พีที ทั่วประเทศ