TEAMG โรดโชว์ จังหวัดนครปฐม

         โรดโชว์ นายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย (ที่ 5 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายปริญญา วงศ์เพชรขาว (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วย นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPOณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้