0

THEWAY

COMMUNUCATION
Get more info

YOUR GOOD IMAGE AND ORGANIZATION

We create a good image for you.MORE INFO

More info

WE WALK WITH YOU

Let us take you to the destination.

Get More Info

CORPORATE COMMUNICATION

COMMUNICATION

Get More Info
WELL, WHAT SHOULD I DO?

CEO

CEO CURRICULUM VITAE
ประวัติผู้บริหาร
COMPANY PROFILE
ความเป็นมาของบริษัท
VISION COMPANY
วิสัยทัศของบริษัท
Message fro, CEO
สารจากผู้บริหาร
Well, what should I do?

เกี่ยวกับเรา

ABOUT THE WAY

THE WAY COMMUNICATIONS ได้สร้างผลงานในหลากหลายแวดวงธุรกิจ ทั้งด้านไอทีและโทรคมนาคม สินค้าอุปโภคบริโภค การเงิน อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา โรงพยาบาล แฟชั่น ยานยนต์ การขนส่งคมนาคม และวงการกีฬา ซึ่งสะท้อนถึงการได้รับความ ไว้วางใจจากองค์กรในหลากหลายสาขา และยังหมายถึงการเพิ่มพูนขึ้นของประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทีมงาน

THE WAY COMMUNICATIONS เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งและพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับคุณ

Read more

CORPORATE COMMUNICATIONS

กำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ เพื่อการภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

MARKETING PUBLIC RELATIONS

การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดและวัตถุประสงค์การขาย ทั้งในด้านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และ บริการ (Product / Service launch) หรือการเปิดตัวซ้ำเพื่อกระตุ้นยอดขาย

INTERNAL AND EMPLOYMENT COMMUNICATIONS

กำหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสารภายในองค์กรในโอกาสต่างๆ ครอบคลุมการกำหนดข้อความประชาสัมพันธ์และ การสร้างและเลือกใช้ช่องทางในการกระจายข้อความรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะทำงาน

Meet

Our Team

ํัYahwayu Sadudeepreda
Chief Executive Officer
Chatchai Naknim
Director Public Relations
์Nongnuch Photung
Senior Public Relations Consultant
Wichada kitbunchu
Public relations officer
Pimwadee Suppramoon
Public relations officer
Esther Mooltawin
Media Relations officer
KITTIPHAN DEWKHUNTHOD
Graphic Designer
Wichit Sukprasert
Officer
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “CAZ” ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเป็นเกียรติร่วม พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ
เรียน           บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว