CAZ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท นายซุง ซิก ฮอง (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริษัท และ นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินรวมทั้งสิ้น 28 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเอ็นจิเนียริ่ง ณ ห้องประชุม บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้