“RBF” เข้าพบกงศุลฝ่ายการพาณิชย์นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ  นายรัตน์ ด่านกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ(ที่3 จากซ้าย) นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช (ที่ 1 จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF  เข้าพบดร.สุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์  ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจาก RBF ได้เข้าไปลงทุนผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปังซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานและนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงจำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอส และน้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์แช่แข็งและ Food Additive ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อเร็วๆนี้

 

                                                            *********************************