“PTG” จัดโครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง ปีที่ 3

บริษัทได้จัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “พีที รวมพลัง ร่วมใจสร้างสุขที่ยั่งยืน...” เชื่อว่าหากทุกคนมีร่างกายและจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ทุกคนก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเหล่านั้น ให้แก่สังคม โดยหนึ่งในโครงการสร้างสุขที่บริษัทจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คือ “โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง (ปีที่ 3)” โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัทให้การสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเชิญชวนพนักงานจิตอาสา ร่วมแพ็คถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 240 ถุง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างรอยยิ้ม มอบความสุข ให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวบริษัทให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีจิตสํานึกที่ดี มีวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมอย่างสมบูรณ์แบบ โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้