ทีมกรุ๊ป มอบทุน 5 โรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์

การให้ความรู้นั้นมีค่ามากกว่าการให้ทรัพย์สินเงินทอง ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5โรงเรียน ที่ทีมกรุ๊ปให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 12 ปี ตั้งแต่เมื่อปี 2550 โดยในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ได้ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจัดแบ่งออกเป็น 4 คณะ ได้แก่ โรงเรียนวิชาวดี และโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป และประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ นำโดย ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการบริหาร  คุณนวลแพร ภัทรมัย หัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร โรงเรียนวัดเขามโน นำโดย ดร.วีระพล ทองอุไทย กรรมการบริหาร และโรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม นำโดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป และกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ.

……………………………………….