“RBF” เข้าหารือเรื่องการค้าการลงทุนกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)

ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ  นายรัตน์ ด่านกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ(ที่4 จากซ้าย) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (คนที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เข้าพบนางสาวภรภัทร พันธ์งอก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเรื่องการค้าการลงทุน เนื่องจาก RBF ได้เข้าไปลงทุนเปิดบริษัทผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปัง รวมถึงจำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และ Food Additive ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อเร็วๆนี้