นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินปันผลจ่ายมูลค่า 14,000,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมถึงจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.0055555557 บาท

สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,555,555.60 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งหุ้น และเงินสดรวมทั้งสิ้น 15,555,555.60 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 27 เมษายน 2560 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้น และเงินสดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560