0
Why Choose

Our Product?

CORPORATE COMMUNICATIONS
การสื่อสารองค์กร

กำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ เพื่อการภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกรณีต่างๆ ขององค์กรต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน

MARKETING PUBLIC RELATIONS
การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด

การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดและวัตถุประสงค์การขาย ทั้งในด้านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และ บริการ (Product / Service launch) หรือการเปิดตัวซ้ำเพื่อกระตุ้นยอดขาย (Re launch)รวมถึงแคมเปญเพื่อสร้างการแบรนด์ผลิตภัณฑ์และสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์

COMMUNICATIONS AND MARKETING EVENT MANAGEMENT
การบริหารจัดการกิจกรรมทางการสื่อสารและการตลาด
ควบคู่กับการสร้างงานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการสื่อสารและเพื่อการตลาดเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อผลักดันความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของลูกค้า งานครอบคลุมถึงการออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมใน ทุกรายละเอียด รวมถึงการผลิตของที่ระลึก และการผลิตสื่อสนับสนุน
    • งานสัมมนา งานประชุม
    • งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการ
    • โรดโชว์ผลิตภัณฑ์
    • งานแฟชั่นโชว์
    • งานเลี้ยงพันธมิตรทางธุรกิจ
    • งานแสดงสินค้า
    • งานแสดงผลงานศิลปะ
    • ทีมบิวดิ้ง
COMMUNICATIONS FOR INITIAL PUBLIC OFFERING AND INVESTOR RELATIONS
การสื่อสารเพื่อการเข้าซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ของลูกค้า รวมถึงการจัดกิจกรรมในวันซื้อขายหุ้นวันแรกณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อธุรกิจของลูกค้า ต่อกลุ่มนักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์

STAKEHOLDER AND COMMUNITY RELATIONS
การบริหารผู้ถือหุ้นและชุมชนสัมพันธ์

การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ขององค์กร หรือชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างพันธมิตรและแนวรวมงานครอบคลุมทั้งในการกำหนดกลยุทธ์และกลวิธี การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และการดึงสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแผนงาน

INTERNAL AND EMPLOYMENT COMMUNICATIONS
การสื่อสารภายในองค์กร

กำหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสารภายในองค์กรในโอกาสต่างๆ ครอบคลุมการกำหนดข้อความประชาสัมพันธ์และ การสร้างและเลือกใช้ช่องทางในการกระจายข้อความรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะทำงาน

NEW MEDIA AND ONLINE MARKETING
งานการตลาดออนไลน์

วางแผนการตลาดแบบครบวงจร เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านระบบออนไลน์ การวางกลยุทธ์สำหรับการขายผ่านระบบอีคอมเมริซ์ การจัดทำ search marketing, ออกแบบเว็บไซต์ ตลอดจนการผลิตสื่อแบบมัลติมีเดีย, VDO Presentation เพื่อใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ทโดยตรง เช่น การสร้างคลิปโฆษณาสำหรับ YouTube

MEDIA RELATIONS
การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์

การสื่อสารเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและสื่อมวลชน และสร้างความเข้าใจอันดี ต่อกรณีหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทางลูกค้าให้ความสำคัญ

ISSUE AND CHANGE MANAGEMENT
การบริหารประเด็นและการเปลี่ยนแปลง

กำหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการประชาสัมพันธ์ เพื่อบริหารประเด็นอ่อนไหวต่อธุรกิจลูกค้าและการบริหารงานของคณะผู้บริหาร และกรณีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กรลูกค้า การควบคุมเนื้อหาประเด็น การให้ข่าวของผู้บริหาร รวมถึงการตรวจสอบข่าวสารที่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างใกล้ชิด

CRISIS COMMUNICATIONS
การบริหารภาวะวิกฤต

การบริหารการสื่อสารในยามวิกฤต เพื่อควบคุม หยุดยั้ง และพลิกประเด็นข่าวร้ายเป็นโอกาสใหม่ขององค์กร

VDO PRESENTATION AND PROGRAM PRODUCTION
งานผลิตวิดีทัศน์และรายการโทรทัศน์

ออกแบบและผลิตชิ้นงานวีดิทัศน์ รายการสารคดีสั้น และรายการโทรทัศน์ รวมถึงการวางแผนสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่

PUBLISHING SERVICE
งานบริการด้านสิ่งพิมพ์
ออกแบบ จัดวาง Lay Out และผลิตอาร์ตเวิร์ค รวมถึงการผลิตชิ้นงาน
    • โบรชัวร์
    • การ์ดเชิญ
    • คูปอง
    • หนังสือ
    • ใบปลิว
    • จดหมายข่าว
    • โปสเตอร์
    • สื่อ ณ จุดขาย และสื่อกลางแจ้ง