0

THEWAY

COMMUNUCATION
Get more info

YOUR GOOD IMAGE AND ORGANIZATION

We create a good image for you.MORE INFO

More info

WE WALK WITH YOU

Let us take you to the destination.

Get More Info

CORPORATE COMMUNICATION

COMMUNICATION

Get More Info
WELL, WHAT SHOULD I DO?

CEO

สารจากผู้บริหาร

ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมาถือว่าการประชาสัมพันธ์เริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวที่ส่งสัญญาณว่าจะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัว สะท้อนได้จากตัวเลขของการส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวลงเนื่องจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน จึงเชื่อว่าภาคธุรกิจจะกลับมาให้ความสำคัญหาที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ที่สามารถช่วยสื่อสารทางด้านการตลาดเพื่อช่วยกระตุ้นให้เพิ่มยอดขายมาทดแทนการใช้งบประมาณทางด้านโฆษณาเนื่องจากต้องใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ

สำหรับบริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการบริโภคข้อมูลข่าวสารในช่องทางเดิมๆ เปลี่ยนเป็นช่องทางใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ โซเชี่ยวเน็ตเวิร์ค ซี่ง ที่ผ่านมาการปรับตัวของบริษัทเดอะเวย์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวแต่สามารถต่อยอด เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรและภาครัฐในส่วนอื่นๆ เช่น การสื่อสารทางการตลาด โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ในทุกรูปแบบ เพื่อช่วยให้ธรุกิจของลูกค้า สามารถขยายตัวและประสบความสำเร็จ ในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย

สุดท้ายนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์และในการสื่อสารให้กับลูกค้านำข้อความไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายในการเลือกสื่อเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลประโยชน์สูงสุด

สุดท้ายนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์และในการสื่อสารให้กับลูกค้านำข้อความไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายในการเลือกสื่อเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลประโยชน์สูงสุด

นายยาห์วายุ สดุดีปรีดา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

Well, what should I do?

เกี่ยวกับเรา

ABOUT THE WAY

บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 31 มี.ค. 2552 โดยผู้ก่อตั้งนายยาห์วายุ สดุดีปรีดา โดยได้เริ่มทำธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่เน้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยมีประสบการณ์ดูแลลูกค้าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากหลังจากนั้นก็ขยายธุรกิจไปเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ทางด้านอื่นๆ เช่นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์องค์กร ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ทางด้านการบริหารภาวะวิกฤต นอกจากนั้นยังถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารความสัมพันธ์ทางด้านสื่อมวลชน

ต่อมาด้วยแนวโน้มการประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อออนไลน์เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นทางบริษัทจึงให้ความสำคัญในการดูแลประชาสัมพันธ์ที่เน้นทางด้านออนไลน์ โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรหรือบริษัทจดทะเบียนในการเลือกใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่บริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ 

เป็นผู้นำที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สร้างผลงานประชาสัมพันธ์และสร้างคุณค่าแก่องค์กรแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

Read more

CORPORATE COMMUNICATIONS

กำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ เพื่อการภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

MARKETING PUBLIC RELATIONS

การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดและวัตถุประสงค์การขาย ทั้งในด้านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และ บริการ (Product / Service launch) หรือการเปิดตัวซ้ำเพื่อกระตุ้นยอดขาย

INTERNAL AND EMPLOYMENT COMMUNICATIONS

กำหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสารภายในองค์กรในโอกาสต่างๆ ครอบคลุมการกำหนดข้อความประชาสัมพันธ์และ การสร้างและเลือกใช้ช่องทางในการกระจายข้อความรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะทำงาน

Meet

Our Team

Yahwayu Sadudeepreda
Chief Executive Officer
Nongnuch Photung
Senior Public Relations Consultant
PRAPAN MOJINDA
Content
Wichada kitbunchu
Public Relations Manager
Pimwadee Suppramoon
Public Relations Manager
Esther Mooltawin
Public Relations Officer
KITTIPHAN DEWKHUNTHOD
Public Relations Officer
Wichit Sukprasert
Public Relations Officer
แถลงข่าว เปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS : Turn Busy to Easy ผ่าน AOT AIRPORTS APPLICATION ซึ่งจัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT”
แถลงข่าว เปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS : Turn Busy to Easy ผ่าน AOT AIRPORTS APPLICATION ซึ่งจัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT”